Via www.atelier-horneman.nl en in onze fysieke winkel worden privacygevoelige gegevens
oftewel persoonsgegevens verwerkt. Atelier Horneman acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij rekening met:
duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen

wij via deze privacyverklaring;
– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;

– u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden,
te corrigeren of te verwijderen

Atelier Horneman is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Emailadres

– Betalings- en bedrijfsgegevens (bedrijven)

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie
bewaren wij via de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat
u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader
van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven
van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik
van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten
overhandigen.

Bewaring van persoonsgegevens

Atelier Horneman bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Atelier Horneman hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van
persoonsgegevens:

Categorie

Gegevens klanten: naam,
adres, telefoonnummer, emailadres,
betalingsgegevens
(bedrijven)

Gegevens ontvangers
nieuwsbrief en
tentoonstellingsuitnodiging:
naam en e-mailadres

Websitebezoekers (Google
Analytics, Jimdo Analytics):
IP-adres, verblijfsduur,
paginabezoeken,
doorkliklinks

Gegevens kunstenaars
exposities: naam, adres,
telefoonnummer, emailadres,
IBANnummer

Reden

Facturatie (overeenkomst
en wettelijke verplichting),
vragen via website, per post
of telefoon etc.
(toestemming)

Informatievoorziening
(toestemming)

Evaluatie (toestemming)

(Commissie)overeenkomst:
Overeenkomst

Bewaartermijn

Facturatie: minimaal 7 jaar,
wettelijk termijn
Vragen: onbepaald

Bij opzegging direct
verwijderd

Onbepaald

Onbepaald

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van
uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze
privacyverklaring

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:

– per post

– per e-mail

– via sociale media

– per telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief en tentoonstellingsuitnodiging waarmee wij geïnteresseerden
willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief en
tentoonstellingsuitnodiging kunt u opzeggen via een retourmail. Uw e-mailadres wordt
slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Een “cookie” is een stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat
waarmee u de website bezoekt. De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te
herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming
wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren
door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner.
Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing
gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van
de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van
de cookie banner.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst.

Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. – Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit
gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens:

Atelier Horneman
Kajuit 326
9733 CP Groningen
e-mailadres: info@atelier-horneman.nl
Telefoonnummer: 050 750 3467

0
Winkelwagen